Regulamin

 

§1

Postanowienia ogólne, definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z będącego własnością Sprzedawcy Serwisu znajdującego się na stronie internetowej pod adresem internetowym https://www.zyjznajmu.pl, zasady korzystania z Usług dostępnych na Serwisie oraz zasady zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres Usług oferowanych przez Sprzedawcę,
  • warunki korzystania i świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne dla świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  • zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym,
  • zasady zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,
  • zasady odstąpienia od umowy przez Klienta,
  • zasady i formy płatności i dostawy świadczenia będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży.
  • tryb postępowania reklamacyjnego
 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług lub zawarciem Umowy Sprzedaży. Zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla świadczenia przez Sprzedawcę Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu może następować w sposób wyraźny lub dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem, lub po powstaniu możliwości zapoznania się z Regulaminem, Klient kontynuuje korzystanie z Serwisu.
 4. Regulamin udostępniony jest Klientowi nieodpłatnie na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem o którym mowa w ust. 1 przed rozpoczęciem korzystania przez Klienta z Usług lub przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Regulamin jest udostępniony na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwi Klientowi dostęp do tego Regulaminu, jego odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w szczególności poprzez przesłanie Regulaminu na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny wskazany przez Klienta.
 5. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę ŻYJ Z NAJMU SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Kopcińskiego 36/1, 90-154 Łódź, NIP 7252289156 REGON 383300426.
 6. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Zawieranie Umów Sprzedaży następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Przez użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką listerą rozumie się:
 • Cookies – małe fragmenty tekstu oraz pliki używane głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu oraz do utrzymywania procesu składania Zamówienia i korzystania z Usług elektronicznych Sklepu internetowego. Szczegółowe zasady wykorzystywania Cookies określone zostały w polityce prywatności Sprzedawcy dostępnej na Serwisie;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – Konsument, jak również przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • Konsument – Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Przez Konsumenta rozumie się również poczynając od dnia 1 czerwca 2020 roku osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Konto Klienta – Usługa Konta świadczona na rzecz zindywidualizowanego Klienta po przeprowadzeniu przez niego procedury Rejestracji w Serwisie dostępna dla Klienta na stronie internetowej Serwisu umożliwiająca w szczególności dostęp do historii odbytych Szkoleń, zawartych Umów Sprzedaży, danych odbiorcy, adresów oraz adresów dla dostawy. Klient tworzy Konto Klienta na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Okno Rejestracji – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający założenia Konta Klienta;
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę i mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Rejestracja – ogół czynności zmierzających bezpośrednio do założenia Konta Klienta poprzez prowadzenie i zatwierdzenie danych wskazanych w Oknie Rejestracji;
 • Serwis – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, ze. zm.) działający pod adresem internetowym https://www.zyjznajmu.pl;
 • Sklep/system teleinformatyczny Sklepu – element infrastruktury technicznej, informatycznej i oprogramowania Serwisu umożliwiający zawieranie przez Strony Umów Sprzedaży oferowanych przez Sprzedawcę Produktów lub Szkoleń;
 • Sprzedawca – ŻYJ Z NAJMU SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Kopcińskiego 36/1, 90-154 Łódź, NIP 7252289156 REGON 383300426;
 • Strony – Klient oraz Sprzedawca;
 • Szkolenie – spotkanie/wydarzenie/szkolenie/warsztaty/prelekcja/konferencja/event stanowiący zajęcia fizyczne lub umysłowe, wykład poświęcony określonej tematyce lub dyskusja na określony temat, mające charakter edukacyjny związany z podniesieniem wykształcenia, zdobyciem wiedzy lub umiejętności przez Klientów, prezentowane, prowadzone i dostarczane przez Sprzedawcę;
 • Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy na przechowywanie informacji oraz umożliwiające dostęp do tych informacji w przyszłości i ich odtworzenie w niezmienionej postaci;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów lub umowa zlecenia Szkoleń zawierana pomiędzy Stronami, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 1. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
  • adresu poczty elektronicznej kontakt@zyjznajmu.pl;
  • za pośrednictwem Komunikatora lub Formularza Kontaktowego na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

§2

Wymagania techniczne, pliki „Cookies”, zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Dla prawidłowego zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, jak również korzystania z Usług wymagane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej z której korzysta Klient.
 2. Sprzedawca wskazuje, że dla możliwości skutecznego zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz korzystania Usług niezbędnym jest posiadanie przez Klienta:
  • komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
  • dostępu do poczty elektronicznej;
  • zainstalowanej na urządzeniu o którym mowa w pkt. 1, przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną (przez Internet) może wiązać się z zagrożeniem, polegającym m.in. na:
  • możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione (wirusy);
  • niebezpieczeństwie otrzymania niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną (spam);
  • podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia określonych informacji, lub nakłonienia do określonych działań (pishing);
  • zagrożeniu związanym z zawartością, treścią informacji dostępnych w Internecie;
  • zagrożeniu związane z wykorzystaniem sprzętu Klienta do działalności przestępczej (działanie komputera w ramach tzw. botnet);
  • zagrożeniu związanym z istnieniem fałszywych witryn skutkujących wyłudzeniem danych;
  • korzystaniu z otwartych sieci Wi-Fi;
  • ataku ukierunkowanym i cyberprzestępczości innego rodzaju.
 4. W celu uniknięcia lub minimalizacji ryzyka wystąpienia wskazanych w ust. 3 zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, a w szczególności aktualizowane na bieżąco programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall, programy antyszpiegowskie, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych i weryfikowalnych połączeń internetowych, unikać w Internecie działań ryzykownych, ograniczać ilość zapamiętywanych przez wyszukiwarki internetowe haseł dostępu.
 5. Zasady funkcjonowania plików „Cookies”, innego oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient oraz informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną określone zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://www.zyjznajmu.pl.

 

§3

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Sprzedawca przetwarzana Dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (umowy) zawartego pomiędzy nim i Klientem.
 2. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem związanym z powstałym stosunkiem prawnym, Sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 3. Sprzedawca wyróżnia i oznacza te spośród Danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla realizacji Usług oraz zawierania Umów Sprzedaży.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Sprzedawcę Danych osobowych określone zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://www.zyjznajmu.pl.

 

§4

Zakaz przekazywania danych o charakterze bezprawnym

 

 1. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Zabronione jest wprowadzenie przez Klienta do systemu teleinformatycznego Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient zobowiązany jest do:
  • wprowadzania do systemu teleinformatycznego Sklepu danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania z Serwisu w sposób zgody z prawem.
 4. Klient ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w skutek naruszenia przez Klienta postanowień ust. 1-3.
 5. W przypadku, gdy Sprzedawca stwierdzi wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Sklepu treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z Usług w sposób naruszający postanowienia ust. 1-3 lub Regulaminu, upoważniony jest do niezwłocznego zablokowania dalszego przesyłania tych treści, jak również czasowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta, którego działania lub zaniechania naruszają postanowienia ust. 1-3. O powyższym Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta wzywając do niezwłocznego zaprzestania naruszeń ust. 1-3.

§5

Usługi elektroniczne

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi: Konto, Koszyk.
 2. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§6

Usługa Konto

 1. Usługa Konto świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Konta, następuje poprzez dokonanie Rejestracji w Serwisie mającej na celu utworzenie Konta Klienta.
 3. Założenie Konta Klienta wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na jego postanowienia.
 4. W Oknie Rejestracji, celem skutecznego założenia Konta Klienta, niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej.
 5. Na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła informację dotyczącą wygenerowanego hasła dostępowego do Konta Klienta.
 6. Każdorazowe logowanie do Konta Klienta następuje z użyciem danych do logowania tj. wskazanego adresu poczty elektronicznej oraz hasła.
 7. Klient ma możliwość zmiany hasła w Koncie Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich swoich danych logowania do Konta Klienta.
 8. Konto Klienta umożliwia Klientowi dostęp do informacji odnoszących się do: historii odbytych Szkoleń, zawartych Umów Sprzedaży, danych odbiorcy, adresów oraz adresów dla dostawy.
 9. Klientowi w każdym momencie przysługuje możliwość zmiany danych o których mowa w ust. 6 i 8. Dokonanie zmiany następuje poprzez wybranie opcji „Edycja” lub innej równoważnej dostępnej w infrastrukturze Konta oraz potwierdzenia zamiany poprzez wybranie opcji „Zapisz” lub innej równoważnej.
 10. Klient ma możliwość w każdej chwili bez wskazywania przyczyny, zrezygnować z Konta i usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosowanego żądania w tym zakresie na Trwałym nośniku do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez skorzystania z opcji „Usuń Konto”. Usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o którym mowa w zd. 1 i skutkuje zaprzestaniem świadczenia tej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

 

§7

Koszyk

 1. Usługa Koszyk świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy.
 2. Możliwość skorzystania z usługi elektronicznej Koszyk następuje z chwilą podjęcia przez Klienta czynności w Sklepie związanej w wyborem Towaru lub Szkolenia mogącego być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Koszyka następuje z chwilą wyboru Towaru lub Szkolenia mającego być przedmiotem Umowy Sprzedaży i kliknięcie przez Klienta przycisku „Dodaj do koszyka”.
 4. Klient ma możliwość dodawania do Koszyka wielu oferowanych przez Sprzedawcę Towarów lub Szkoleń.
 5. Klient ma możliwość weryfikowania Towarów dodanych do Koszyka poprzez:
  • wyboru ikonki koszyka zlokalizowanej w menu głównym strony internetowej Sklepu,
  • kliknięcie przycisku ”Koszyk” po każdorazowym wyborze Towaru lub Szkolenia, który zamierza kupić.
 6. Koszyk umożliwia Klientowi uzyskanie informacji dotyczących rodzaju i ilości Towarów lub Szkoleń, ceny poszczególnych Towarów lub Szkoleń jak również łącznej ceny Towarów lub Szkoleń mających być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 7. Koszyk umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży o której mowa poprzez wybranie kliknięcie przez Klienta przycisku „Przejdź do kasy”.
 8. Korzystanie z usługi elektronicznej Koszyk kończy się z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży lub zaniechania tej czynności. Z tą chwilą dochodzi do zaprzestania świadczenia na rzecz Klienta Usługi Koszyk.

§8

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Towary lub Szkolenia oferowane przez Sprzedawcę prezentowane są na stronie internetowej Sprzedawcy wskazanej w § 1 ust. 1 w zakładce „Sklep”.
 2. W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferowanych przez Sprzedawcę Towarów lub Szkoleń, Klient dokonuje wyboru interesującego go Towaru lub Szkolenia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku „Kupuję” umieszczonego przy informacji o każdym oferowanym do sprzedaży Towarze, co skutkuje otwarciem podstrony Sklepu zawierająca szczegółowe informacje dotyczące Towaru lub Szkolenia, w tym informacje o dostępności Towaru lub Szkolenia oraz dacie Szkolenia.
 3. Celem skutecznego zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do dokonania następujących czynności w Sklepie:
  • wyboru Towaru lub Szkolenia, które zamierza kupić poprzez jego wybór w Sklepie i podstronie o której mowa w ust. 2 i wyborze opcji „Dodaj do koszyka”;
  • z chwilą kliknięcia przycisku „Dodaj do koszyka” otwiera się interaktywne okno umożliwiające Klientowi:
 4. zapoznanie się z Towarami umieszczonymi w Koszyku poprzez wybór opcji „Koszyk” oraz ewentualne dalsze kontynuowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „Do kasy”;
 5. wybór dodatkowych Towarów poprzez wybór opcji „Kontynuuj zakupy;
 6. kontynuowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „Do kasy”;
  • wypełnienie formularza danych niezbędnych dla zawarcia Umowy Sprzedaży oraz wybory opcji płatności;
  • potwierdzeniu zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenia właściwego checkboxa;
  • dokonanie płatności zgodnie z wybraną przez Klienta formą płatności;
  • potwierdzenie dokonanego wyboru poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 7. Klient ma możliwość na każdy etapie zawierania Umowy Sprzedaży powrotu do wcześniejszego etapu, jak również rezygnacji z jej zawarcia.
 8. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysłane zostaje potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży z informacjami dotyczącymi rodzaju zakupionego Towaru lub Szkolenia, ceny, terminu realizacji, anulowanie zamówienia.
 9. Umowa oraz jej treść utrwalana jest poprzez udostępnienie Klientowi niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, przesłanie Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również w systemie informatycznym Sklepu internetowego.

§9

Cena Towaru lub Szkolenia, termin płatności

 1. Cena Towaru lub Szkolenia wskazana w Sklepie podana jest w walucie polskiej i jest ceną brutto (uwzględnia w sobie podatek od towarów i usług – VAT).
 2. Cena Towaru lub Szkolenia oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym umieszczone są przy opisie każdego Towaru lub Szkolenia.
 3. Ceny Towarów nie zawierają w sobie kosztów jego dostawy. Sprzedawca informuje, że Klient nie ponosi kosztów dostawy Towarów.
 4. O łącznej Cenie Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży oraz innych kosztach obciążających Klienta, Klient informowany jest w trakcie zawierania Umowy Sprzedaży, w tym również w chwili składania przez Klienta oświadczenia o zamiarze zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez użycie z opcji „Kupuję i płacę”.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 86 1050 1461 1000 0090 3188 8762 prowadzony w bank ING Bank Śląski S.A.
  • skorzystanie z systemu płatności „PayPal”, którego dostawcą jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;
  • skorzystanie z systemu płatności „PayU”, którego dostawcą jest PayU S.A. z siedziba w Poznaniu pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.

– wybór formy płatności dokonywany jest w trakcie zawierania Umowy Sprzedaży.

 1. W zależności od przyjętej przez Klienta formy płatności, zapłata powinna nastąpić we wskazanych terminach:
  • przelew bankowy – płatność dokonywana w terminie nie dłuższym niż 2 Dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  • skorzystanie z systemu płatności „PayPal”, albo „PayU” – płatność dokonywana jest niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem wybranego systemu i z wykorzystaniem serwisów oferowanych przez dostawcę systemu płatności.

 

§10

Termin realizacji Umowy Sprzedaży Towaru, dostawa Towaru

 1. Realizacja Umowy Sprzedaży i wysłanie Towaru następuje nie później jednak niż w ciągu 5 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Realizacja Umowy Sprzedaży Towaru następuje nie później niż 10 Dni roboczych od dnia jej zawarcia.
 2. Realizacja Umowy Sprzedaży i wysłanie Towaru następuje za pośrednictwem KBooks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Solidarności 68/121 00-240 Warszawa i wybranych przez nią dostawców Towaru.
 3. W przypadku opóźnienia Sprzedawcy, Klient ma prawo wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na realizację Zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie za Towar lub Szkolenie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na zapłatę nie krótszy niż 3 Dni robocze, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku o którym mowa w ust. 3 i 4 dla skuteczności złożenia oświadczenia wystarczające jest wysłanie go drugiej Stronie na Trwałym nośniku.
 6. Umowa wygasa z chwilą jej wykonania. Strony mogą rozwiązać Umowę Sprzedaży w drodze porozumienia.
 7. Dostawa Towaru następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Płatność za Dostawę leży po stronie klienta, a jej wysokość ustalona jest na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej.
 8. Każda ze Stron uprawniona jest do przedłużenia terminu realizacji Umowy Sprzedaży Towarów w przypadku występowania po jej stronie Siły Wyższej. Przez Siłę Wyższą o której mowa w zd. 1 rozumie się występujący na obszarze wysyłki lub dostawy Towaru tj. pożar, powódź, stan wojny, wyjątkowy, klęski żywiołowej, zagrożenia epidemiologicznego, epidemii, ograniczenia związane z kwarantanną, rewolucje, zamieszki, przerwy w dostawie energii.

§11

Termin realizacji Umowy Sprzedaży Szkolenia

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Szkolenia uprawnia Klienta do uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Każde Szkolenie, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży Szkolenia, jest organizowane w przypadku, gdy minimalna łączna liczba Klientów, którzy zawarli Umowy Sprzedaży Szkolenia wynosi 5 osób.
 3. Termin realizacji Szkolenia będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży Szkolenia oraz osoby prowadzące Szkolenie ze strony Sprzedawcy wskazane są każdorazowo na podstronie Sklepu zawierającej informacje dotyczące Szkolenia o której mowa w § 8 ust. 2.
 4. Z chwilą zakupu Szkolenia na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłane są informacje o terminie Szkolenia oraz terminie od którego możliwe jest pobranie materiałów szkoleniowych o ile jest to przewidziane w ramach zakupionego Szkolenia.
 5. Sprzedawca zastrzega możliwość jednorazowej zmiany wskazanego terminu Szkolenia co może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy na 10 dni przed terminem szkolenia liczba Klientów mających uczestniczyć w Szkoleniu jest niższa niż 5 osób.
 6. W przypadku o którym mowa w ust. 4 Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o okolicznościach uzasadniających zmianę terminu Szkolenia i wskazuje nowy termin Szkolenia. W razie braku akceptacji przez Klienta nowego terminu Szkolenia jest on uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zaś Sprzedawca zwraca mu kwotę stanowiącą Cenę Szkolenia.
 7. W przypadku, gdy Klient nie może wziąć udziały w Szkoleniu uprawniony jest do przeniesienia prawa do udziału w Szkoleniu na wskazaną przez niego osobę. W przypadku o którym mowa w zd. 1 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie osoby uczestniczącej w Szkoleniu. Osoba wskazana przez Klienta jako uczestnik Szkolenia zobowiązana jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.
 8. Sprzedawca może nakazać Klientowi lub osobie której mowa w ust. 7 opuszczenie Szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w Szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Klient brał w Szkoleniu udział) w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania, to jest takiego zachowania które zakłócająca przebieg Szkolenia i uniemożliwia jego prawidłową realizację.
 9. Przepisy § 10 ust. 8 stosuje się odpowiednio do realizacji Umowy Sprzedaży Szkolenia.
 10. Klient uprawniony jest do rozwiązania Umowy Sprzedaży Szkolenia w każdym momencie. W takim przypadku zobligowany jest jednak do zapłaty Sprzedawcy Ceny w takim zakresie w jakim Sprzedawca poniósł wydatki mające na celu realizację Umowy Sprzedaży Szkolenia tj. w zależności od chwili rozwiązania umowy: koszty wynajmu powierzchni/lokalu, koszty przygotowania materiałów szkoleniowych, koszty wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie itp.
 11. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy w trybie ust. 10 następuje bez ważnego powodu Klient zobligowany jest również do naprawienia szkody powstałej po stronie Sprzedawcy.

§12

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszystkie Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży są nowe i wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Towaru i Usługi Klient upoważniony jest do złożenia reklamacji.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru wynika z przepisów art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Roszczenia Klienta z tytułu rękojmi określone zostały przepisami 559 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą i składa reklamację. Reklamacja może być złożona na Trwałym nośniku, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem, za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres Sprzedawcy.
 5. Zalecane jest przez Sprzedawcę wskazanie przez Kupującego w chwili składania reklamacji: danych pozwalających zidentyfikować Klienta, Towar lub Usługę, przyczyny reklamacji oraz żądania Klienta.
 6. Klient, w ramach przyznanych uprawnień w przedmiocie treści żądania reklamacyjnego, może według swego wyboru:
  • żądać obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmierny niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem rozpatrzenia reklamacji zaproponowanym przez Sprzedawcę.

 • żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 1. Postanowienia ust. 6 znajdują zastosowanie odpowiednio w stosunku do reklamacji Usługi.
 2. Klient, który wykonuje przysługujące mu w ramach reklamacji uprawnienia, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów dostarczenia Towaru wadliwego do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca zwraca Klientowi te koszty w sposób i formie wskazanej przez Klienta.
 3. Sprzedawca ustosunkowuje się do zgłoszonego przez Klienta żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji i dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, a w przypadku reklamacji Usług – 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przekazywane jest Klientowi na Trwałym nośniku informacji poprzez jej przesłanie  na adres korespondencyjny Klienta lub adres jego poczty elektronicznej, w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na porozumiewanie się z nim w sprawie reklamacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 4. W przypadku, gdy wskazane w reklamacji dane lub informacje są niepełne w sposób uniemożliwiający prawidłowe rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca wzywa Klienta do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie.
 5. Uwzględniając reklamację Sprzedawca niezwłocznie czyni zadość żądaniu Klienta zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami wskazanymi w ust. 6.
 6. W przypadku Umowy Sprzedaży Szkolenia odpowiedzialność Sprzedawcy ustalona jest właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania tj. na podstawie przepisów art. 471 i nast.
 7. Strony mogą ustalić inny sposób rozpatrzenia reklamacji w szczególności poprzez zaoferowanie Klientowi innego Towaru lub Szkolenia.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż na Towary nie jest udzielana gwarancja, ani nie są oferowane żadne usługi posprzedażne.

 

§13

Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość, w terminie 14 dni, odstąpić od Umowy Sprzedaży Towarów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych ust. 10 i 11.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca.
 4. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towarów, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenia składane jest na Trwałym nośniku informacji, w szczególności za pośrednictwem korespondencji pocztowej, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie przed upływem tego terminu oświadczenia o którym mowa w ust. 3.
 6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Towarów przesyła Klientowi na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów przez Klienta uważa się ją za niezawartą.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Towarów, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży Towarów, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu o którym mowa w zd. 1.
 13. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 14. Sprzedawca informuje, iż art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przewiduje katalog umów co do których Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i do których zalicza się umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 15. Z uwagi na treść ust. 14 pkt. 12 Sprzedawca informuje, że Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Szkoleń. Sprzedawca przyznaje Klientowi umowne prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Szkoleń bez podania przyczyn. Z uprawnienia o którym mowa w zd. 2 Klient może skorzystać w terminie 5 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży Szkolenia, uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Szkoleń na adres poczty elektronicznej: kontakt@zyjznajmu.pl. W takiej sytuacji Sprzedawca zwraca Klientowi, w terminie kolejnych 20 dni, płatności dokonane w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży.

 

§14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń pozostają niezależne od procedury rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń między innymi za pośrednictwem:
  • złożenie wniosku do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Izb Handlowych,
  • złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Izby Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego załatwienia sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą,
  • możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie polubownego załatwienia sporu pomiędzy Klientem i Sprzedawcą w szczególności powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumenta),
  • szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dostępne są na stronach internetowych oraz siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

§15

Wyłącznie odpowiedzialności w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami jest wyłączona.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona wyłącznie do wartości kupionego Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.
 3. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami nie znajdują zastosowania przepisy § 13 za wyjątkiem przepisów § 13 ust. 15.

 

§16

Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Serwisie korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Sprzedawcy.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku ze Szkoleniem są i pozostają własnością Sprzedawcy, co oznacza, że w związku z udziałem Klienta w Szkoleniu żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone ani przypisywane Klientowi i przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 5. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi podczas Szkolenia mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację i ocenę informacji oraz danych zawartych w katalogach, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej Sprzedawcy, otrzymywanych lub uzyskiwanych przez Kupującego. Informacje o których mowa w zd. 1 mają charakter wyłącznie informacyjny, a za wyjątkiem informacji dotyczących Towarów lub Szkoleń, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, oraz nie stanowią zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§17

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.12014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 5. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn do których zalicza się:
  • zmianę przepisów prawa wymagającą wprowadzenie zmian do Regulaminu,
  • zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie w jakim wpływają na postanowienia Regulaminu,
  • zmiany siedziby, danych adresowych Sprzedawcy .
  • zmiany profilu działalności Sprzedawcy,
  • wprowadzenie, modyfikowanie lub likwidacja Usług, udogodnień związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem Umów Sprzedaży oraz korzystaniem z Usług;
 6. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 28 kolejnych dni, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 7. Informacja o zmianie Regulaminu wysłane zostaje do Klienta mającego Konto Klienta w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed dniem wyznaczonym jako dzień zmiany Regulaminu.
 8. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu przysługuje mu prawo żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedawcę Usług, o czym Klient winien poinformować Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianach.
 9. Informacja o zmianie Regulaminu przekazana do wiadomości Klienta wskazuje datę wejścia Regulaminu w życie nie wcześniejszą niż 21 kolejnych dni, liczonych od dnia przekazania informacji do wiadomości Klienta.
 10. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na uprzednio zawarte Umowy Sprzedaży do których stosuje się postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązującego.
 11. Integralną cześć Regulaminu stanowią Załączniki do niego.
 12. Sprzedawca oświadcza, iż nie stosuje żadnego kodeksu dobrych praktyk, o który mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r., o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

 

Załącznik 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ……………………………………………………………………………………………………………………………… [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) ………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………………………………

– Data …………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Przewiń do góry