Polityka prywatności

Klauzula informacyjna:

I. Administrator Danych Osobowych

Informacja: W tym miejscu informujemy o osobie przetwarzającej Wasze dane osobowe (Administrator) oraz możliwości kontaktu z Administratorem

1.      Administratorem Danych Osobowych jest ŻYJ Z NAJMU SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Kopcińskiego 36/1, 90-154 Łódź, NIP 7252289156 REGON 383300426

2.     Administratora Danych Osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z uwagi na powyższe w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@zyjznajmu.pl

II. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Informacja: W tym miejscu informujemy o tym po co w jakim celu przetwarzany Wasze dane osobowe  oraz w jakim zakresie dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, a w jakim na podstawie Wasze zgody.

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane podstawy prawne:

1.      niezbędnym do świadczenia usług lub zawarcia między nami, a Państwem umowy i następnie jej wykonania, w tym również rozpatrywania zgłoszonych w związku z wykonaniem umowy reklamacji, kontaktu z Państwem tj. w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2.     wykonywania obowiązku prawnego na nas ciążącego wynikającego z przepisów prawa podatkowego, administracyjnego lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego  tj. w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3.     dochodzenia przeciwko Państwu roszczeń lub ochrony w przypadku występowania z roszczeniami wobec nas, a wynikającymi z zawartych umów o których mowa w pkt. 1, jak również w celach marketingowych związanych z oferowaniem przez nas swoich produktów i towarów oraz korzystania z usług odbiorców oraz z uwagi na stosowany przez  Administratora system monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem tj. w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako okoliczności zaliczanej do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4.     w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora tj. w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO

III. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach tych odbiorców

Informacja: W tym miejscu informujemy o tym komu przekazujemy Wasze dane osobowe wyłącznie w ramach uzasadnionych i skonkretyzowanych działań.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1.      przedsiębiorstwa kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usług pocztowe;

2.     podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia na jego rzecz usług księgowych, prawnych, ubezpieczeniowych, marketingowych w tym w szczególności firmy windykacyjne, kancelarie prawne, biura rachunkowe, księgowe, biura doradztwa podatkowego, dostawcy usług i rozwiązań z branży informatycznej i IT, podmioty współpracujące w ramach realizacji umów lub usług świadczonych przez Administratora;

3.     organy i instytucje publiczne oraz organy wymiaru sprawiedliwości, na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

4.     inni odbiorcy, o ile konieczność przekazania danych wynikać będzie z przepisów praw.

 

IV. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Informacja: W tym miejscu informujemy czy Wasze dane osobowe mogą być przekazywane poza granice EOG.

Informujemy, że nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

V. Okres przechowywania danych osobowych

Informacja: W tym miejscu informujemy jak długo Wasze dane osobowe mogą być przez nas przechowywane.

Wasze danych osobowych są przechowywane i przetwarzanie przez nas przez okres:

1.      niezbędny dla realizacji zawieranej między nami umowy; okres ten będzie wydłużony również o okres przedawnienia roszczeń związanych z zawieranymi umowami świadczonymi usługami,

2.     wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz archiwizacyjnych, a w szczególności przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym powstał związany z zawartą umową, obowiązek zapłaty podatku,

3.     dane przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Administratora będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą.

 

VI. Prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych

Informacja: W tym miejscu informujemy jakie przysługują Wam prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Wam następujące związane z tym uprawnienia:

1.      prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych

2.     prawo do sprostowania, poprawienia, uzupełnienia przez nas Waszych danych osobowych,

3.     prawo do „bycia zapomnianym”, a zatem żądania usunięcia przez nas Waszych danych osobowych.

4.     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy na przykład kwestionujecie prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

5.     prawo do przenoszenia danych osobowych,

6.     prawo do winienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

Realizacja powyższych praw jest możliwa przez Państwa w dowolnym momencie.

 

VII. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacja: W tym miejscu informujemy o Waszym prawie skargi do organu nadzoru oraz skutkach niepodania oraz

Informujemy, ze przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

VII.  Zasady i dobrowolność podawania danych osobowych oraz inne informacje

Informacja: W tym miejscu informujemy o: zasadach pododawania danych osobowych oraz konsekwencjach ich niepodania; zasadach zautomatyzowanego przetwarzana danych, oraz ewentualnym rozszerzeniu zakresu przetwarzania danych osobowych

1.      Informujemy, że podanie przez Państwa wszystkich zbieranych przez nas danych osobowych jest dobrowolne.

2.     Niepodanie danych osobowych może jednak uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy, rozpatrzenie reklamacji, albo podjęcie na Państwa żądanie innych czynności związanych z zawarciem umowy.

3.     Informujemy również, że Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.

4.     W przypadku, w którym będzie zachodziła konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych w innym celu niż ten dla którego dane osobowe zostały zebrane zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie. Udzielimy Państwu wówczas wszelkich informacji odnoszących się do kategorii przetwarzanych danych osobowych, ich celach i podstawach prawnych oraz przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

 

Przewiń do góry